ВУЗ ШАГ
   

Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

 

Методичні рекомендації

Використання технології емпауермент педагогіки при вивченні теми  "Людство — творець ноосфери"

Розробник вчитель географії Буря С.П.

 

1. Вступ

Постійне  реформування   освіти  вимагає  від  школи  виховання  самостійної,  творчої, соціально адаптованої  особистості,  здатної  до  самореалізації,  неперервної  освіти  впродовж  життя,  до  професійного  зростання  та  мобільності  в  умовах  швидкого  темпу  науково-технічного  прогресу  та  змін  у  суспільстві. Найбільш  перспективним  підходом  до  реалізації  завдань  сучасного навчального закладу  є  формування  в  учнів соціальних компетенцій  та  компетентностей,  які  допоможуть  самореалізуватися  і  самоствердитися  у  житті.  Завдання  вчителя — створити  в  класі  творчу,  діяльнісну  атмосферу.

Сучасні  вимоги  до  викладання  географії  передбачають  необхідність  навчити  учнів  мислити,  всебічно  розвивати  та  практично  використовувати набуті  знання  та  уміння.

Для  виконання  цих  вимог  необхідно  забезпечити:

1) діалектичний  характер  навчання:  пізнання,  відтворення,  застосування;

2) спільну  творчість: діяльність  учителя  та  учнів;

3) управління  та  організацію  з  боку  вчителя;

4) єдність  класної  та  позакласної  діяльності  вчителя.

Найважливішою  складовою  навчання  є  самостимулювання  і  мотивування  учнів до  висування  ними  особистісно  і  суспільно  значущих  цілей  власної  діяльності  та  їх  реалізації,  надання  учням  свободи  вибору  форм  і  способів  цієї  діяльності;  як  на  уроках,  так  і в позаурочний  час  передбачається  системна  організація  активної  пошуково- дослідницької  діяльності  школярів.

Саме  ці  напрями  є  пріоритетними  в  емпауермент  педагогіці. На  основі  системного  аналізу  наукових  джерел  із  проблеми  мною  була визначена  гіпотеза:

- формування  основних  груп соціальних компетентностей  учнів;

- діяльнісне  спрямування  уроків  географії;

- підвищення  інтересу  і  зацікавленості  учнів  процесом  навчання;

- надання  допомоги  учням  у  самопізнанні  та  проектуванні  власного майбутнього  з  метою  самореалізації;

- формування  в  учнів  нових  моделей  поведінки  та  дій,  що  відповідають потребам  сталого  розвитку  нашої  країни  і  планети  в  цілому;

- розв'язання проблем,  що  виникають  у  житті.

Головною  ідеєю    є:

- створення  умов  для  формування впевненості  у  власних  силах  і можливостях  та  відповідальності  за  результати  навчання;

- прийняття  рішень  учнями  щодо  власного  стилю  життя  і  їх  виконання;

- забезпечення психологічного  комфорту  учнів  під  час  навчання  як за  допомогою  спеціальних  прийомів,  так  і  через  доступність  змісту  навчання;

-створення  умов  для  появи  в  учнів  ентузіазму  і  почуття  задоволення  від групової  та  індивідуальної  роботи,   її  результатів,  що  досягається  насамперед постійним  позитивним   зворотнім  зв'язком.

Актуальність  проблеми:

- зумовлена  тим,  що  на  сучасному  етапі  реалізація  цих  завдань  і  принципів  є  першочерговим  у  вихованні  гідних  громадян  України,  конкурентноспроможних  професіоналів  і  соціально адаптованих  особистостей.

 

2.Основна частина

2.1. Теоретичний розділ

При  роботі  над  проблемою  мною    опрацьовано  теоретичний  матеріал,  роботи  провідних  науковців  та  педагогів.  Емпауермент   педагогіка- навчання через досвід – процес отримання інформації або набуття компетенції шляхом безпосереднього самостійного вивчення об’єкту, виконання завдання,

Теоретико-методологічною основою є:

- «модель Д. Колба», засновника підходу «навчання практикою»;

- модель «активного навчання», описана Ю. Г. Фокіним, Д. І. Латишиною, О.О. Радугіним, Д. Джонсоном, Е. Джонсон-Холубек, Дж. Дьюї;

- Клас Мелландер  розвиває ідею Колба й формулює свій цикл навчання, який стає одним із напрямів гуманістичної педагогіки – педагогіки «емпауермент» (з англ. еmpowerment – надання людині мотивації й натхнення до дії)

Наступним  етапом  стало  визначення  географічних  компетентностей  та  створення моделі  випускника  з  урахуванням  принципів  емпауермент педагогіки,  вихованням  соціально  компетентної  особистості. Випускник  здатний до саморозвитку, самоосвіти, соціально адаптований, полікультурний, комунікативний, здатний до пошуку, критично мислячий.

Основними  шляхами  реалізації  цієї  моделі  є:

-розробка  оригінальних  прийомів та методів  самостійної  роботи  учнів,  що  передбачають  діяльнісний  підхід;

- упровадження  активних  форм  навчання.

Діяльність  учителя  й  учня  на  уроках  географії,  організована  за  моделлю  педагогіки  «емпауермент»,  має  свої  особливості.  Передусім  вона  базується  на  інтенсивній  та  взаємоприйнятій  співпраці  з  учнями.

Розвиток  навчально-пізнавальної  самостійності  школярів  забезпечується  баченням  учителя  цілісного  процесу  діяльності  учнів,  прогнозування  їх  результатів.

Оскільки  основною  формою  організації  навчання  є  урок,  саме  через

нього відбувається  співпраця вчителя і учня. Проведення  діяльнісно  спрямованого  уроку  потребує  не  тільки  змін  у його структурі ,  а  й  внесення  змін  у  змістовно-процесуальні  аспекти  власної  підготовки.

 Користуюся такою структурою уроку:

(Матеріал підготовлений за змістом методичного посібника для вчителів з навчального курсу за вибором  для учнів 9 (10) классу загальноосвітніх навчальних закладів,   «Уроки для сталого розвитку” О. Пометун, Л. Пилипчатіної, І.Сущенко.)   

 

  В  основі  цієї  технології  навчання  географії  лежить  теорія  поетапного  впровадження та інтегрування різних технік та методик. Постійно  використовую  у  своїй  роботі  елементи  таких  технологій  навчання  як  інтерактивна,  проектна,  ігрова,  проблемна.

У  6  класах  уроки  вимагають  організації  побудованої  на  інтересі,  характер  мотивації  формують  емоційні  чинники.  Пропоную  учням  такі  види  діяльності :

-складання питань  для  вікторини,  тестів;

-написати  твори-мініатюри;

-скласти короткі  повідомлення  про  власні  подорожі;

-дізнатися  за  допомогою  інтернет-ресурсів,  як  виготовити  найпростіший  магнітний  компас,  електронну  карту;

-скласти  схеми  маршруту  учня  до  школи (за азимутами);

-підготовка  міні-проектів;

-складання  списків  географічних рекордсменів.

Основою  діяльності  шестикласників  виступає  робота  з  текстом,  формування  початкових  уявлень  про  джерела,  інформації,  уміння  досліджувати,  описувати,  аналізувати,  зіставляти.  Щоб  шлях  пізнання  не  був  складним,  пропоную  матеріал,  суть  якого  дитина  не  тільки  зрозуміє,  а  й  відчує.

Досвід  роботи  у  школі  переконує  мене,  що  слід  приділяти  увагу  психічному  стану  дитини, адже  від  нього  залежить її навчання,   успіх  у  подальшому  житті.  Так,  викладаючи  географію  у 6-му  класі,  я  відношу  цю  віково-психологічну  категорію  до « низького  рівня  комунікативності».  Тому  метою  є  вчити   розуміти  і  слухати  інших,  формувати  здатність  до  саморегуляції  емоцій, вироблення  правил  спілкування,  навичок  ефективного  спілкування,    усвідомлювати  свої  помилки  та  вірно  реагувати.  Використовую  форми  роботи  на  уроці:  тренінги, подорожі, змагання.

У  7-8-х  класах  відзначаю  «знижену  пізнавальну  активність».  Метою  викладання  у  цій  віково-психологічній  групі  є  коригування  і  розвиток  пізнавальної  діяльності.    Упродовж  цього  періоду  триває  розвиток  пам'яті,  мислення,  формується  цілісніше  усвідомлення  того,  що  відбувається  навколо. 

Використовую  форми  роботи,  які  допомагають встановити  закономірності розвитку  природних  явищ,  причинно-наслідкових   зв'язків,  логічних  ланцюжків.  Для  цього  віку  характерна  підвищена  інтелектуальна  активність,  стимульована  не  тільки  їхньою  природною  допитливістю,  а  й  бажанням  розвинути,  продемонструвати  свої  здібності,  отримати  високу  оцінку.  Розв'язуючи  складні  завдання,  вони  нерідко  виявляють  високорозвинений  інтелект,  неабиякі  здібності.  Тому  постійно  ускладнюю  завдання,  створюю  все  нові  проблемні  ситуації, діяльність  для  вирішення  яких  усе  буде глибшою,  складнішою,  системнішою. Пропоную  завдання  з  проблемно- пошуковою  та  навчально-пізнавальною  мотивацією,  створюю  ситуацію  новизни, опору  на  життєвий  досвід,  відчуття  успіху  в  навчанні.  Діяльність  у  цих  класах  набуває  чіткості  і  логічності,  закладаються  основні  вміння  встановлювати  послідовнясть, виділяти  найважливіше,  які  поступово  стають  основою  для  формування  соціальних  компетентностей.  Аналізуючи  різноманітні  джерела  інформації,  учні  формують  основні  положення  та  співвідносять  їх  із  загальнолюдськими  і  власними  цінностями.

Звертаю  увагу  на  користування  Інтернет-ресурсами:

https: // geografsca.nat.ua/ ;

http://mugachova.blogspot.com/;

https://sites.google.сom/site;

https://sites.google.сom/site;

      Так,  у  7  класах  підготували  такі  види  проектів:

        -практично-орієнтовні (тема: «Землетруси»)

-дослідницькі (тема: «Світовий  океан»)

-інформаційні (тема: «Геологічна  будова  та  рельєф  Євразії)

        -ігрові (тема: «Країни  Південної  Америки»)

-творчі (тема: «Населення  Африки»)

У 9,10,11-х  класах  (11  класи,  оскільки  у  школі  наявний  природничо-математичний  напрям (географічний  профіль)  та суспільно-гуманітарний 

напрям (економічний   профіль),  у яких  географія — профільний рівень)  велику  увагу  приділяю  роботі  із  самовизначення  учнів. Намагаюсь  формувати  життєву  позицію,  створюючи  ситуацію  успіху,  виховую  впевненість  у  власних   силах.

 Створюю  навчальне  середовище,  яке  не  тільки дасть  можливість  отримати  нові  знання,  уміння,  навички,  а  й  сформує  в  учнів  моделі  поведінки  та дії,  що  відповідають  потребам  нового  суспільства, нової  країни  і  планети  в  цілому.  Так,  упроваджуючи  в  дію  проектну  технологію,   готуємо  захист  проекту,  в  ході  якого  учні  демонструють  свою  діяльність  і  дослідження,  що  провели  шляхом  соцопитування,  інтерв'ю,  оцінки  явищ,  фактів.  Учні  таким  чином  вивчають  і  бачать  проблеми  суспільства,  і долучаються  до  вирішення  певних  завдань.  Таку  дослідницьку  діяльність  учнів  можна  відстежити  в  реалізації  проекту  «Молодь  за  екологію  душі  і  природи»  (детальніше  з  роботою  учнів  та  вчителя  можна  ознайомитися  на  сайті burya — svitlana.narod.ru/   index/o-3.

Проект  було  відмічено  на  конкурсі  «Вчитель — новатор» (бронзовий  рівень).

Важливим  моментом  виховання  та  навчання  на  сьогоднішньому  етапі  розвитку  суспільства  є  громадянське та  національно-патріотичне  виховання,  формування  високих  духовних  і  моральних  цінностей.  Прикладом  є  проведення  уроку  в  10  класі  «Роль  ландшафтів  у  становленні  духовності  українського  народу» (детальніше  ознайомитися  можна  на  сайті szosh.ho.ua

Методична скарбничка, Географія osvita.ua/school/lessong _ summary/geograpny/48673/.

Найбільш  ефективний  шлях  до  самовизначення,  соціалізації  особистості  вбачаю  в  розвитку  творчого  мислення.  Вважаю,  що  ситуації,  що  припускають  прояв  нестандартності та  креативності — відомий  спосіб  підвищення  інтересу  до  навчання.  З  досвідом  творчості  пов'язане  формування

певних  якостей  особистості: ініціативність, гнучкість,  упевненість,  свобода

мислення  і  суджень,  широка  соціальна  орієнтація  в  навчальному  середовищі.  Творчість  породжує  нове  ставлення людини  до  життя,  пов'язане  з  готовністю  до  зміни,  розвитку,  прийняттю  життя  у  всій  його  повноті.  У  результаті  випускник  школи ,  враховуючи  особисті  схильності  і  переваги, здатний  самостійно  зробити  відповідальний  вибір  з  великого  числа  можливостей.  Ці  риси виховую  та  розвиваю  впроваджуючи  технології:  інтерактивні,  проектні особистісно зорієнтовані,  ігрові  та  інші.

Форми  роботи:

-у парах;

- групові;

- індивідуальні;

-колективні.

Нестандартні  уроки:

-рольові  ігри;

-віртуальні  подорожі;

-змагання;

-конференції  та  інші.

Таким  чином,  на  уроках географії  акцентую  увагу  на :

-впровадженні  дослідницького  методу;

-формуванні суб'єкт-суб'єктних  відносин  «вчитель-учень»;

-технологізації  навчально-виховного  процесу;

-психолого-педагогічній підтримці   учня.

Намагюсь  уроки  зробити  не  тільки  ефективними  і  раціональними,  а  й  продуктивними,  тобто  не  зашкодити  психологічному  та  фізичному  здоров'ю  дитини.

 

2.2.Практичний розділ.

Методичні рекомендації щодо використання  емпауермент педагогіки під час вивчення теми «Людство — творець ноосфери» ( профільний рівень, 10 клас).

 Вважаю, що вивчення цієї теми найбільш вдало демонструє використання технології емпауермент педагогіки, адже всі ми і людство в цілому  дедалі більше усвідомлюємо необхідність перетворення свого життя на безпечне, здорове й радісне.

Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер життя людини. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позицій екологічного мислення, тобто з позицій збереження і поліпшення стану природного середовища. Це одна із тем курсу,  під час вивчення якої учні розуміють, що слід міняти своє мислення, поведінку, стиль життя.

Очікуваний результат

Забезпечити учнів сумою географічних знань, які сприятимуть соціалізації,  тобто формуванню компетентностей  у різних сферах життя:

- пізнавальній;

- суспільній;

- трудовій;

- побутовій;

- культурній;

- іформаційній 

На вивчення теми «Людство — творець ноосфери» згідно з навчальною програмою  відведено всього шість годин:

1. Особливості впливу людини на географічну оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР.

2.Антропогенні ландшафти: агроландшафти, техногенні

ландшафти-збільшення площ.

3.Урбанізовані території- загроза існуванню деяких видів. Стан ландшафтів  і

здоров'я людини. Техногенні аварії і їх наслідки. Постер. Ландшафт, який хочеться зберегти ( аналіз і захист малюнків).

4. Оцінка ландщафту. Ділова гра.  « Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна).

5. Ландшафт і духовність народу. Творча робота. «Роль ландшафту в становленні духовності  народу України.

6. Захист проектів.  Проект «Екологічний будинок».

Таким чином  аналіз планування вказує на  багате практичне і творче  спрямування уроків. У підручнику з  цієї теми  лише два параграфи.  Тому значну роль  у підготовці до викладання і вивчення відіграють  різні додаткові джерела інформації, які спрямовують  навчання на діяльнісний підхід,  забезпечують співпрацю вчителя та учнів, що  забезпечується   впровадженням емпауермент педагогіки.   На початку кожного уроку учні  отримують  аудит, який є способом входження у тему, учнівського обговорення на її початку, ініціювання дискусії.  Виконання практичних, творчих завдань забезпечується випереджаючими завданнями, які учні отримують.

Дії вчителя .

Н е о б х і д н о :

 -  мотивувати наступну діяльність;

-  оголосити очікувані результати;

- створити  умови  для  формування впевненості  у  власних  силах  і      можливостях  та  відповідальності  за  результати  навчання;

- забезпечити психологічний  комфорт  учнів  під  час  навчання  як за  допомогою  спеціальних  прийомів,  так  і  через  доступність  змісту  навчання;

- створити   умови  для  появи  в  учнів  ентузіазму  і  почуття задоволення  від групової  та  індивідуальної  роботи,   її результатів, що  досягається  насамперед

постійним  позитивним зворотнім зв'язком. У ході дослідження, обговорення та дискусії учні приходять до єдиного висновку.

Вивчаючи цю тему, учні повинні вміти:

-характеризувати особливості впливу людини на ландшафти;

-наводити  приклади антропогенних і природних ландшафтів;

-аналізувати стійкість антропогенних систем;

-визначати взаємозв'язки між станом ландшафтів і здоров'ям людини;

- проводити прості дослідження;

-готувати матеріали із творчими завданнями.  

 

 На  уроці №1. Особливості впливу людини на географічну оболонку.       Посилення впливу людини на природу в добу НТР.

 ( учні отримують  випереджаюче завдання)

Учитель організовує дискусію за такими   проблемними  питаннями:

1.Походження людини на Землі.

2..Визначити, як змінювалося ставлення до природи в    історико-соціокультурні періоди.

3. Людина-біосоціальний вид.

  Учні дискутують та шукають істину,  обговорюючи теорії:

-еволюційну;

-теорію творіння (креаціонізм);

-теорію втручання.

Створюють карту маршруту заселення людиною суші.

Висновок учнів

 Існує багато різних теорій та гіпотез щодо походження людини, що  є такою ж таємницею, як i виникнення життя на планетi. Ця проблема постiйно стає приводом для суперечок мiж ученими, якi висувають рiзнi припущення, здогадки й теорiї.

      Досліджуючи і аналізуючи ставлення людини до природи у різні історико-соціокультурні періоди, учні створюють моделі поведінки людини  у  відносинах з

природою).

 Гармонійно-пізнавальна  модель (первісне суспільство, до н.е.). Природа для людини - велика грізна сила, сповнена загадок і небезпеки. Під впливом

пізнавальної потреби мотивується прагнення до пізнання незрозумілих індивіду явищ. Природні ресурси використовуються мало, лише для задоволення примітивних потреб: їжа тваринного і рослинного походження - тільки  щоб вижити;  шкури, хутро - для одягу;  деревина - для опалення печер і приготування  м'яса. Людина сама відчувала себе частиною природи, тому ставилася до неї обережно і з любов'ю.

1.    Перетворююча  модель  (нові часи). Природокористування без розрахунку, втручання людини у природні механізми саморегулювання, зміна природно-територіальних комплексів, підкорення природи, виробництво нових неприродних матеріалів

2.    Адаптивно- соціалізаційна модель ( сучасне суспільство). Відносини будуються як партнерські.. Раціональний підхід до використання природи.

    Метою поведінки стає досягнення адекватної оцінки змін довкілля та     формування нового стилю поведінки у природі.

         Висновок учнів 

        Необхідність відповідального (правового і морального) ставлення людини до природи набула загального визнання лише в другій половині XX ст.

На цьому уроці забезпечується соціалізація особистості через пізнавальну сферу діяльності, реалізовується вміння самостійно використовувати додаткові джерела інформації.

           Важливим моментом діяльності згідно з цією технологією  є мотивація навчання вчителем, яка може бути подана у вигляді інформаційного звернення, фрагменту фільму, відеоролика, демонстрації висновків досліжень і т.д.

Урок №2 Антропогенні ландшафти: агроландшафти, техногенні ландшафти-збільшення площ.  Проходить у вигдяді віртуальної подорожі.

Метою екскурсії є показати контраст і водночас єдність природних та

техногенних ландшафтів, довести, що промислові ландшафти є  унікальними та неповторними спільними витворами природи та людини, показати їх грандіозність.

Учитель пропонує перегляд фільму « Вплив людини на природу» (додається в електронному вигляді).

 Обговорення здійснюється за такими питаннями:

1. Яка різниця між агроландшафтом та техногенним ландшафтом?

2. Чи є створення антропогенних ландшафтів обов’язковим  в Україні  і чому?

        Висновок учнів

Агроландшафт зумовлено сільськогосподарською діяльністю, техногенний ландшафт формується в результаті виробничої діяльності з використанням потужних технічних засобів.  Україна має значний природо-ресурсний потенціал, що сприяє формуванню різноманітних антропогенних ландшафтів.

Висновок учителя

Основне значення в системі природоперетворюючих  заходів має проведення екологічної експертизи всіх агротехнічних нововведень і гіпотетичних виробничих об’єктів.

 За допомогою презентації  проходить екскурсія  природними ландшафтами  світу.

Висновок учнів

Враховуючи, що в господарську діяльність втягнуто більшу частину площі суші, можна сказати, що ландшафти, змінені людиною, панують на Земній кулі. Антропогенні ландшафти - переважна більшість сучасних ландшафтів Землі.  Нині важко знайти первинні ліси, луки, степи. Навіть гірські тундри і тайга, полярні та високогірні пустелі, материкові льодовики зазнають на собі наслідки планетарної міграції техногенних відходів. Дуже поширені вторинні ліси та чагарники, луки та савани, з'явились навіть антропогенні пустелі, ареали яких зростають.

Висновок учителя

Антропогенний ландшафт сформувався  за тривалий історичний час.

Антропогенними компонентами є міста, села,  греблі, дороги, лінії  електропередач — це ознаки цивілізації, без якої життя сучасна людина не уявляє.

Тільки правильний підхід до природи, розумне використання її багатств, правильне усвідомлення її ролі дає змогу сучасному людству духовно не бідніти і отримувати від неї сили. 

 Протягом уроку учні набувають компетентності у пізнавальній та суспільній сфері.

     

Урок  №3  “Урбанізовані території- загроза існуванню деяких видів. Стан ландшафтів  і здоров'я людини. Техногенні аварії і їх наслідки. Постер. Ландшафт, який хочеться зберегти ( аналіз і захист малюнків)  проходить у вигляді ознайомлення учнів з даними медичних досліджень у найбільш урбанізованих територіях України.

Мотиваційний етап.  Найбільш забрудненими містами України є Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Одеса та інші.  Результати багаторічних медичних досліджень доводять, що рівень захворюваності населення у районах знаходження найбільших промислових підприємств Кривбасу, які відрізняються найвищим рівнем забруднення атмосферного повітря, набагато вищий, ніж у зонах з допустимим та слабким рівнем забруднення, де немає ніяких значних підприємств-забруднювачів.  Протягом останніх років рівні захворюваності у різних районах міста суттєво коливалися, і деяким часом найменший рівень захворюваності в забруднених районах перевищував найбільший у районах з допустимим чи слабким рівнем забрудненості за цілим рядом захворювань: органів дихальної системи – у 1,7 рази ;  гіпертонічної хвороби – у 32,7 разів; ішемічної хвороби – у 1,5 рази;   стенокардії – у 3,1 рази; хронічному фарингіту – у 3,8 разів;  хронічному ларингіту – у 3,2 рази ; пневмонії – у 1,4 рази ; хронічному бронхіті – у 1,8 разів; обструктивному бронхіті – у 4,1 рази ; бронхіальній астмі – у 1,6 разів. Виникає проблема і спонукання до дії дослідити, які обставини у

нашому місті.

Учні в ході дослідження провели соцопитування серед мешканців нашого міста, звернулися до редактора міської газети, створили екологічну карту міста.

( Матеріали додаються  в електронному вигляді).

Висновок  учнів

 Наше місто не є урбанізованою зоною, але екологічних проблем багато: забруднення водоймищ, грунтів, повітря.

Важливим  моментом  на цьому уроці вважаю  аналіз і захист малюнків.

Учні формують уяву про ландшафт, який хочеться зберегти. Яким же він повинен бути? ( Пропонується перегляд відео “ Міста України майбутнього”)

           Висновок учителя. Саме природа-матінка своєю мінливістю, неповторністю миті і великою стверджуваністю надихає пензла митців.  Дуже влучно термін “живопис” відображає життя. 

   Протягом уроку  учні набувають компетентності в культурній сфері, формується екологічне мислення.

 

Урок №4. Оцінка ландщафту. Ділова гра. “Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)”

Діяльнісно-практичний етап  на цьому уроці   учитель будує  таким чином:

учні об'єднуються в групи “Екологи”,  “Естети”, “Туристи”. Кожна група має своє завдання.  Для організації навчальної діяльності на цьому уроці використовую технології особистісно орієнтованого навчання та інформаційно-комунікаційну.

  Так, екологи провели опитування серед учнів нашої школи, як вони оцінюють екологічну ситуацію та що слід зробити для покращення. ( Матеріали

додаються у електронному вигляді).

           Висновок учнів

 Екологи. Результати соцопитування дають змогу зробити висновок, що 

більшість мешканців нашого міста  розуміють екологічні проблеми  та вбачають  їх виникнення у недбалій поведінці  його мешканців. Вважають , що слід проводити більше акцій “ Збережи дерево”, Чисте джерельце”, Чисте подвір'я” тощо. Друкувати рубрики у місцевій газеті. Брати участь у Дні довкілля .

Естети. Краса в природі – це, з одного боку, певне поєднання, яке складається з окремих компонентів, і, з іншого, – співзвучність цих компонентів.

Таке поєднання відповідає визначеному числу компонентів, їх кількісному оптимуму і розташуванню, чого вимагає гармонія, тобто абсолютна і первісна первозданність природи. Оскільки впродовж останніх тисячоліть людина жиларозвивалася в частково зміненому, з включенням антропогенних об'єктів, природному середовищі, саме цей тип середовища сприймається нинішньою людиною як гармонійність природи.

 Туристи.  Рекреаційна цінність ландшафтів полягає у їхній красі та чистоті.  Вдале поєднання унікальності рельєфу, клімату, рослинного та тваринного світу з цілющими джерелами, чистим повітрям  буде сприяти відновленню фізичного, духовного та психічного здоров'я.

Таким чином набуваються знання компетентностей суспільної сфери через дослідження суспільного життя.

 

Урок №5. Ландшафт і духовність народу. Творча робота.Роль ландшафту в становленні духовності  народу України”.

Аудит  з теми уроку:

1. Вплив ландшафту на духовність та менталітет українського народу

2. Локальні етнопсихічні відмінності людей

3. Вплив природи на культуру, звичаї, традиції народів      

 4.Забруднення природи - черствість душі

    Діяльнісно-практичний етап.

  Висновок учнів

      Специфіка  української ментальності, детермінована географічними чинниками (м'яким кліматом, родючими ґрунтами, степовими просторами тощо), для якої є характерними індивідуалізм, працьовитість, схильність до самозаглиблення, поцінування життя і т.д., а також виділено локальні етнопсихологічні відміни – психіка "верховинця", "людини лісу", "сина степу" ( демонструвався фрагмент фільму “ У бій ідуть...”, вебінар з учнями 8-А класу,

додається в електронному вигляді).

       З метою дослідження впливу природи на культуру, звичаї, традиції народів учні провели віртуальну зустріч із друзями з Німеччини ( м. Кобленц), Лаурою та Александром Лєн, які розповіли про  те, що більшу частину країни займають ліси, тому в них з'явилася традиція прикрашати ялинку на Різдво, яка згодом поширилася на всю Європу. Порівняли свято  збору винограду з жнивами.

Підсумковий етап .

           Використані тести ( додаються в електронному вигляді). У кінці тестів  творче завдання — скласти вірші ( додаються в електронному вигляді).

           Має місце творче домашнє завдання: твір-есе на тему: “Природа у моєму

житті”. Пропоную один з найкращих, на мою думку.

Природа у моєму житті

        Теплий весняний день...Лагідне сонечко пестить, цілує моє обличчя, лишаючи на місці поцілунків сліди золотаво-коричневого ластовиння. Життя пробуджується!

Квіти то сміливо, то сором'язливо відкривають людям красу своїх барвистих пелюсток. У моєму серці тендітним метеликом тріпоче перше кохання. Та як же можна не любити? Адже весь світ навколо - радісний, закоханий, щасливий.. Виспівуючи, будують затишні гніздечка маленькі птахи. Розправляють зім'яті від

довгого сну крильця невтомні трудівниці-бджілки. Я відчуваю повну гармонію зі станом оновленої природи, живу в її ритмі щастя, кохання,  праці.

        Восени мені стає сумно. Нудний дощ за вікном викликає із моїх очей солоні краплинки, так схожі на дощові. Душу бере у полон туга, з усіх сторін нагадують

про себе старі образи і печалі, непомітно напливає сум.

... Усі ми -  маленькі частинки нашої могутньої матінки Природи. Вона навколо нас і всередині нас. Але не тільки природа впливає на людину.

Кожен  також помалу змінює її, і від наших дій залежить, чи зростимо ми квітучий сад, чи залишимо по собі голу, випалену пустелю?

Я хочу виростити за своє життя багато квітів, щоб ці маленькі творіння

природи тішили око і серце інших людей. (Учениця 10 класу Третяк Катерина).

        Формується компетентність у культурній сфері. Розвивається творче мислення та креативні здібності учнів.

 

Урок №6. Захист проектів.  Проект «Екологічний будинок:

Аудит з теми уроку:

1. Основні принципи екологічного будівництва

2. Переваги внутрішнього середовища екобудівлі

3. Проектування екобудинку

З метою підготовки учні об'єднуються в групи:  «Географи»,  “ Архітектори”,

“Будівельники”.

Кожна група отримує завдання ( відповідно до адиту).

Використовую проектну технологію.

Висновок учнів

  Будівельники. Перед   тим  як почати проектувати  будинок, непогано б подумати про здоров'я людей, які будуть у ньому жити. Будівля екологічного будинку поліпшить ваше життя й зменшить ваш вплив на навколишнє cередовище. Провідним кроком є ретельний вибір матеріалів, часом не зовсім ощадливих з погляду фінансів, але неминучим для його втілення. Важливим фактором екологічності будинку є запобігання використання матеріалів, шкідливих для здоров'я, таких як поліуретан, формальдегід, синтетичних розчинників і свинцю.

Географи. Необхідно аналізувати морфологію землі, розподіл води й вітру, розташування сонця. Також важлива відсутність сильних магнітних полів і  вулканічних порід, радіоактивних мінералів. Важливе проектування з повторним використанням води, утвореної метеорологічним шляхом для подальшого використання її з метою, наприклад, зрошення власного саду.

Архітектори. Одне з правил екологічної архітектури - звести будинок, що буде "дихати". Головна помилка, що допускається при будівництві - тонкі стіни,

що харчують вологу або недостатнє утеплення, які викликають утворення вологого мікроклімату всередині приміщення, шкідливого для дихальних органів. Щоб уникнути цього,слід  використовувати матеріали глиняні цегли, які поглинають надлишок вологи, або дерева, що є одним із екологічно чистих матеріалів. Стіни, побудовані з допомогою цих матеріалів, є термостійкими до будь-якої температури.

 У ході виконання проекту діти набувають компетентності у побутовій   та трудовій сферах, реалізують уміння працювати, обирати професію, формуються їхні навички поведінки у природному та антропогенному середовищі.

Висновок учителя

        В учнів формується уява про своє майбутнє житло і знання про те, як його будувати.

        Отже, вивчення цієї теми дало змогу зрозуміти, що людина - творець добра, миру.  Учні вбачають вирішення соціальних, екологічних, економічних проблем у маленьких, але таких важливих  власних діях.

        Таким чином, у процесі використання принципів емпауермент педагогіки на уроках географії  акцентується  діяльність на

- впровадженні дослідницького методу;

- формуванні суб'єкт – суб'єктних відносинах  « учитель -учень» ;

- технологізації  навчально-виховного процесу;

- кооперуванні традиційних та інноваційних методів навчання;

- психолого-педагогічній  підтримці учня.

 Технологізація навчально-виховного процесу під час вивчення теми 

«Людина-творець ноосфери» представлено у таблиці №1.

        Учитель має змогу проектувати індивідуальну освітню траєкторію, а значить робити те, що йому більше подобається, краще виходить, але при цьому не забувати про ефективність, продуктивність та доцільність усіх прийомів і методів, технік та технологій, засобів та форм  уроку.

Усі відеозаписи, презентації, фрагменти фільмів, звернення, ролики додають-

ся  в електронному вигляді.

 

 

2.3. Використані джерела

 

1. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання.-К., 2007

2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок : інтерактивні технології навчання  - К.,2003.

3.Пилипенко В., Коваленко О. Особистісно орієнтовані технології у школі. – Харків, „Основа”, 2007

4.Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи  викладання. Інноваційні технології : модульно – розвивальна система навчання //Дивослово - 2002. -№11

5. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні технології в системі особистісно – зорієнтованої освіти // Дивослово. -  2006. -  № 4.

6. Гриценко Л. Основні ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого навчання // Завуч. – 2003. - №15

7. О. Пометун, Л. Пилипчата,  І.Сущенко  Методичний  посібник для вчителів  з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу загальноосвітніх навчальних закладів « Уроки для сталого розвитку”

 

3. Висновки

Упроваджуючи емпауермент педагогіку у навчально-виховний процес, спостерігаючи за дітьми,  можу зробити висновок, що   учні  розкривають  творчі  і  креативні  здібності, вчаться самостійно працювати,  підбирати  цікавий  матеріал;  використовують  уміння  аналізувати,  синтезувати,  порівнювати,  що  розвиває  логічне  та  критичне  мислення.  Робота  у  групах  виховує  почуття  колективізму,  культуру  спілкування,  співпереживання, взаємодопомоги,  взаємопідтримки.  За  допомогою  таких  видів  роботи  прищеплюється  інтерес  до  географії,  формується  географічна  культура  учнів.

Використання  елементів емпауермент педагогіки - це  надання дитині сили і натхнення до дії. Модель навчання  орієнтується на самореалізацію і особистісний розвиток учня. Основними принципами є створення на уроці умов для психологічного комфорту в процесі навчання, тому вдало використовую досвід психологічно-педагогічних  досліджень закладу  згідно з експериментальною програмою за темою “ Соціально — педагогічне проектування розвитку особистості на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку”.

Мої  спостереження  дають  зробити  висновок,  що  використання елементів емпауермент педагогіки сприяють   формуванню соціальної компетентності , оскільки навчально-пізнавальний процес  побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотнього зв’язку. Найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання учням свободи вибору форм і способів цієї діяльності. Як на уроках, так і в позаурочний час передбачається системна організація активної  діяльності школярів. Адже особистість здобуває можливість втілювати свої переконання у практику повсякденного життя, виявляючи, зрештою, соціальну компетентність у конкретних, реальних ситуаціях. Такий дієвий підхід, практична участь у вирішенні суспільних проблем на повсякденно побутовому рівні перетворює учня на активіста життя.

 Реалізація основних принципів емпауермент педагогіки здійснюється завдяки таких умов:

-під  час  уроку  створюється  атмосфера  успіху,  що  дає  можливість  кожному  учню  відчути  себе  впевненим,  успішним,  компетентним;

- навчання зосереджується скоріше на рішеннях, ніж на проблемах;

 -учні черпають мотивацію до навчання з внутрішнього бачення того, у якому середовищі й суспільстві вони прагнуть жити;

 -мотивація учня для кожної наступної дії на користь людства і довкілля виникає з інформації про результати та значення попередніх дій;

-наочність цих результатів укріплює піклування про майбутнє.

У такому процесі навчання вчитель виконує роль майстра, який подає приклад поведінки й розвиває в учнів навички мислення, творчості, комунікації. Постановка перед учнями запитань спонукає їх до пошуку відповідей – самостійного здобування знань. Маючи знання, отримані самостійно, вони більш готові до нових викликів і наступних дій.

Пошук інформації здійснюється завдяки використанню Інтернет ресурсу, додаткових джерел, а головне на дослідженнях соціуму та довкілля .

Проблеми, пов’язані з кожною досліджуваною темою, висвітлюються на місцевих матеріалах.

   Моніторингові  дослідження  вказують  на  ріст  рівня  навчальних  досягнень  у  період   2010-2015 рр.

Ця  технологія  розвиває  не  тільки  учнів,  а й  учителя,  робить  його діяльність  успішною,  продуктивною,  полегшує  працю,  забезпечує  ріст професійної  майстерності.

Діяльнісний підхід,  що лежить в основі емпауермент педагогіки, передбачає створення такої системи неперервної освіти, яка активізує пошук духовних зв'язків особистості та їх впливу на творчу діяльність у плані відповідального, соціально

активного та стратегічного підходу до вирішення актуальних соціально-економічних та екологічних проблем.Навчити людину чогось, не будучи взірцем для наслідування у цьому виді діяльності, неможливо.

 Намагаюся  глибше зрозуміти ідеї освіти  і захопитись ними, а також ефективні-

ше організувати  діяльність учнів.